NYHETER

Välkomna till HYC’s årsmöte 21/11 kl 19:00

Mötet hålls i HYC’s klubbhus

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 4. Upprättande och fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av justeringsmän, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet, samt rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelse för den ekonomiska situationen
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelse                                                                                                                                                                a. Val av ordförande för ett (1) år                                                                                                                                b. Val av ledamöter och suppleanter för två (2) år                                                                                                  c. Val av revisorer för ett (1) år                                                                                                                                    d. Val av revisorssuppleant för ett (1) år                                                                                                                    e. Val av minst två (2) och högst tre (3) ledamöter i valberedningen
 11. Motion från medlem                                                                                                                                                      a. Motion bomkran (Bilaga 1)
 12. Föredragning av budget samt bestämmande av medlemsavgift
 13. Övriga frågor                                                                                                                                                                  a. Höjning av årsavgifter för båtplatser 2024 (Bilaga 2)                                                                                          b. Säkerhetsåtgärder (Bilaga 3)                                                                                                                                  c. Reinvestering av elsystem (Bilaga 4)
 14. Mötet avslutas
 
 
 
KALLELSE, AGENDA SAMT SAMTLIGA BILAGOR HAR ÄVEN SKICKATS UT TILL MEDLEMMARNA VIA E-MAIL