Miljönämnden beslutar att Helsingborgs Yacht Club (843002-6586), får fortsätta tvätta fritidsbåtar på anmäld parkeringsyta på Parapeten 6, fastigheten Gamla staden 1:8 fram till den 31 december 2025.

Miljönämnden förelägger Helsingborgs Yacht Club, 843002-6586, att vidta följande försiktighetsmått i samband med tvätt av båtar på parkeringsyta på Parapeten 6:

  1. Tvätt av båtar ska ske i enlighet med punkt 1 och 2 i miljönämndens beslut med diarienummer 2019-1981, daterat den 26 september 2019.
  2. Ni ska aktivt arbeta för att hitta en långsiktig lösning för att antingen tvätta båtar på annan plats eller investera i en permanent anläggning för båttvätt, som säkerställer att avskrapat material samlas upp och att tvättvatten renas till nivåer under Havs- och vattenmyndighetens riktvärden.
  3. Utsläpp av spillvatten från tvätt av fritidsbåtar ska klara värdena enligt havs- och vattenmyndighetens riktvärden
  4. För att visa att halterna ovan inte överskrids ska spillvatten från tvätt av båtarna provtas och analyseras för de ovan angivna ämnena samt för ämnet diuron en gång per år. Utformning av provtagningen ska ske enligt de anvisningar som skriftligen anvisats av miljönämnden tillsammans med detta beslut.

Motivering till beslutet

Miljönämnden beviljar förlängning av tvätt av båtar på parkeringsyta, dels med anledning av er tidigare investering i er reningsanläggning och den nya kompletteringen med jonbytarmassa, och dels med anledning av att provsvaren från analys av spillvatten från höstens tvättning (2022) av fritidsbåtar låg under riktvärdet från HaV för analyserade ämnen. 

Miljönämnden accepterar förlängd tid för tvätt av fritidsbåtar, under förutsättning att ni aktivt varje år jobbar på att hitta en långsiktig lösning, för tvätt av fritidsbåtar. 

Miljönämnden inser att det kan ta tid för hela verksamheten att planera inför en långsiktig lösning och godtar därför fortsatt tvätt av båtar på den aktuella parkeringsytan under ytterligare tre år, fram till den 31 december 2025, under förutsättning att ovanstående försiktighetsmått följs. Därefter bör ni ha hittat en permanent lösning och miljönämnden ser små möjligheter att bevilja ytterligare förlängning