NYHETER

Status – Underhåll- och reinvesteringar i hamnen

Det föreligger ett behov av underhåll och reinvesteringar i hamnen för att hålla den i bra skick. Styrelsen och föreningens hamnbolag som ansvarar för driften håller på att utarbeta en 5-års plan för hamnen. Vi kan konstatera att det finns väsentliga och dyrbara investeringsbehov framåt. Då vi arrenderar hamnen av Helsingborgs kommun genom Helsingborgs Hamn AB så måste vi ha med dem bägge i processen och på de åtgärder som beslutas som är av lite större dignitet. På vårt initiativ har en dialog mellan parterna initierats.

Oavsett ovan så har följande akuta arbeten genomförts över vintern 21/22:

· Klubbstuga/hamnkontoret: Avloppet till toaletterna har renspolats/fräst rören rena vilket förhoppningsvis har åtgärdat risken för eventuella stopp i avloppet.

· Dykarundersökning bryggor: Genomfördes mellan den 2021-11-25 och 21-12-03 för bedömning av status på bryggorna i Norra hamnen. Undersökningens fokus har varit att belysa underhållsbehov samt åtgärder som måste utföras inom kommande 1-årsperiod.

Kättingarna har som ett första steg rengjorts med högtryckstvätt för att kunna möjliggöra en fullgod undersökning. Undersökningen visar att samtliga flytbryggor behöver åtgärdas. Vi började de mest utsatta och mest slitna avseende förankringarna, följande har nu åtgärdats som ett resultat av undersökningen:

A Bryggan – 40 m kätting samt 12 st. schacklar är utbytta

B bryggan – 2 m kätting samt 2 st. schacklar är utbytta

C bryggan – 5,5 m kätting samt 2 st. Schacklar är utbytta

Nästa brygga är E som åtgärdas med anledning av förslitningarna. Samtliga landgångar till bryggorna har fått nya fastsättningar mot kaj och hjul.

Förutom ovan så pågår ett antal mindre åtgärder. Efter samråd med kommunen så räknar styrelsen med att kunna redovisa och initiera ytterligare åtgärder. När ni noterar något som behöver åtgärdas så är vi tacksamma om ni kan meddela detta till Peter Hartwig (Norra Hamnen AB) eller hamnkaptenen.

MVH / STYRELSEN