NYHETER

Kallelse och agenda – HYC årsmöte 17 november

Tid: torsdag 17 november kl. 18.30 Plats: Good Morning Hotel, Gustav Adolfs gata 47, Helsingborg


Handlingar har distribuerats till medlemmarna via e-post

AGENDA

1. Mötet öppnas

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

3. Fastställande av dagordningen

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av 2 st justeringsmän som jämte ordförande skall justera protokollet samt agera rösträknare

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt redogörelse för den ekonomiska situationen

7. Revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av styrelsen

     a. Val av ordförande för ett år

     b. Val av ledamöter för två år

     c. Val av revisor för ett år

     d. Val av revisorsuppleant för ett år

     e. Val av tre ledamöter i valberedningen för ett år

10. Motion från medlem, 1 st (bilaga 2)

11. Föredragning av budget samt bestämmande av medlemsavgift (bilaga 3)

12. Övriga frågor (fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den inte finns upptagen på dagordningen för årsmötet)

     a. Reviderade stadgar (bilaga 4)

     b. Rondering i hamnen (bilaga 5)

     c. Förändring av arrendeavtal (bilaga 1)

 13. Mötet avslutas