Kallelse och agenda – HYC årsmöte 17 november

Tid: torsdag 17 november kl. 18.30 Plats: Good Morning Hotel, Gustav Adolfs gata 47, Helsingborg


Handlingar har distribuerats till medlemmarna via e-post

AGENDA

1. Mötet öppnas

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

3. Fastställande av dagordningen

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av 2 st justeringsmän som jämte ordförande skall justera protokollet samt agera rösträknare

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt redogörelse för den ekonomiska situationen

7. Revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av styrelsen

     a. Val av ordförande för ett år

     b. Val av ledamöter för två år

     c. Val av revisor för ett år

     d. Val av revisorsuppleant för ett år

     e. Val av tre ledamöter i valberedningen för ett år

10. Motion från medlem, 1 st (bilaga 2)

11. Föredragning av budget samt bestämmande av medlemsavgift (bilaga 3)

12. Övriga frågor (fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den inte finns upptagen på dagordningen för årsmötet)

     a. Reviderade stadgar (bilaga 4)

     b. Rondering i hamnen (bilaga 5)

     c. Förändring av arrendeavtal (bilaga 1)

 13. Mötet avslutas

 

Bevakning i Hamnen

Som ett resultat av mötet som hölls den 16/5 har vi båtägare börjat gå vakt i hamnen på nätterna (23-05). Vid mötet som var välbesökt, 60 personer var det 35 som anmälde sig till att delta i bevakningen. Vi har därefter gått vakt 2 personer åt gången, vi har inte

Vakttjänst i Norra Hamnen

Vid medlemsmötet tisdag den 16 maj beslutades att vi medlemmar ska påbörja vakttjänstgöring i hamnen omedelbart med anledning av ett ökat antal inbrott och stölder i våra båtar. Vi har redan satt igång och haft båtägare på plats sedan i tisdags mellan 23-05 utan att vi behövt agera. En arbetsgrupp

Kallelse till extra medlemsmöte tisdag 16 maj kl 19.00

Med anledning av ett ökat antal inbrott och stölder i våra båtar i Norra Hamnen så kallar styrelsen till ett extra styrelsemöte i klubbhuset för att diskutera vilka åtgärder som vi tillsammans kan vidta för att förhindra fortsatta problem.  Välkomna / Styrelsen

Försäkringsbesked skickas till kansliet

Viktigt för dig som har båtplats! Kopia på giltigt försäkringsbesked för din båt måste skickas in till kansliet snarast, maila till anna@hyc.se eller lämna in papperskopia på kansliet / Tack – Kansliet

Båtplatsmärken 2023 ska sitta på båten!

Senaste den 30 juni så skall alla båtar med fast båtplats vara utrustade med båtplatsmärken för 2023. Saknas det från den 1 juli så kommer båtar utan märke att faktureras som gästplats. Märken hämtas på kansliet / Styrelsen