Kallelse och agenda – HYC årsmöte 17 november

Tid: torsdag 17 november kl. 18.30 Plats: Good Morning Hotel, Gustav Adolfs gata 47, Helsingborg


Handlingar har distribuerats till medlemmarna via e-post

AGENDA

1. Mötet öppnas

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

3. Fastställande av dagordningen

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av 2 st justeringsmän som jämte ordförande skall justera protokollet samt agera rösträknare

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt redogörelse för den ekonomiska situationen

7. Revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av styrelsen

     a. Val av ordförande för ett år

     b. Val av ledamöter för två år

     c. Val av revisor för ett år

     d. Val av revisorsuppleant för ett år

     e. Val av tre ledamöter i valberedningen för ett år

10. Motion från medlem, 1 st (bilaga 2)

11. Föredragning av budget samt bestämmande av medlemsavgift (bilaga 3)

12. Övriga frågor (fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den inte finns upptagen på dagordningen för årsmötet)

     a. Reviderade stadgar (bilaga 4)

     b. Rondering i hamnen (bilaga 5)

     c. Förändring av arrendeavtal (bilaga 1)

 13. Mötet avslutas

 

JULBORD den 26 december

Alla medlemmar är välkomna till klubbens traditionella julbord i klubbhuset MÅNDAG 26 DECEMBER KL. 15.00 Pris: 280 kr/pp OSA senast 19 december Anmälan på lista på anslagstavlan utanför kansliet eller till randi57@me.com Anmälan är bindande VÄLKOMNA / RANDI

JULGLÖGG 10 december

Luciaglögg i klubbhuset den 10 december från kl. 16.00 – ca. 20.00 – Alla medlemmar är välkomna, ingen anmälan / Randi

Fjärrvärmen avstängd i klubbhuset 24-27 oktober

Med början måndagen den 24 oktober så kommer fjärrvärmen att stängas av i klubbhuset då vi byter värmeväxlare. Den återkopplas igen på torsdagen den 27 oktober om allt går som planerat för hantverkarna. Varmvattnet ryker det med men kallvattnet fungerar. Dock kommer även kallvattnet att kopplas bort för kortare stunder

Torrsättning 2022 avklarad!

Lördag den 15 oktober så genomfördes planenligt torrsättning i Norra Hamnen. Vädret var nära nog perfekt, ingen vind och inget regn. Samtidigt togs presenningen över grillplatsen bort för vintern. Tack till alla som var med och organiserade samt hjälpte till. Efter arbetet så serverades ärtsoppa och pannkakor av Randi i

Lista för torrsättning 15/10

Nedan är listan för torrsättning på lördag 15/10 kl. 08.00 då din vagga står på plats. Om vi sätter små båtar vid sidan om varandra är där plats för 5 i bred. Randi serverar ärtsoppa mellan 11 och 12. Peter Sandberg organiserar det hela. Välkomna!