NYHETER

Livliga diskussioner på fikat med styrelsen

Ett trettiotal medlemmar kom till fikamöte med styrelsen den 24/9 för att lyssna och diskutera viktiga frågor runt HYC och dess verksamhet. Från styrelsen deltog Jens Rönnow och Lennart Holm som tillsammans redogjorde för det nya arrendeavtalet med Helsingborgs stad och hamn, tillsammans med vår hamnkapten Mikael informerade om verksamheten runt själva hamnen, husbilar och gästbåtar efter en sommar med mycket besök och sedan gick in på frågan runt säkerhet i hamnen och problem med inbrott i båtarna. Vidare fick vi en status rapport från valberedningen inför kommande årsmöte och val till styrelsen.

Deltagarna var positiva till det nytecknade arrendeavtalet som ger HYC ökad klarhet och långsiktighet samtidigt som det skapar bra förutsättningar för ett närmare samarbete med Helsingborgs stad och Helsingborgs Hamn. Med detta på plats så kan vi lägga en bättre långtidsplan runt själva hamnen.

När vi kom in på frågor runt säkerhet i hamnen och problem med inbrott i båtarna så blev det ett stort engagemang. Här upplever vi alla att det idag uppstår situationer där vi inte alltid känner oss helt trygga i hamnen och det sker också alltför många inbrott i båtarna. Någon enkel lösning finns tyvärr inte då samhället tyvärr ändrats i en negativ riktning under de senaste åren. Jens redogjorde från ett möte som hölls i lördags med polis och andra berörda myndigheter, försäkringsbolag och andra båtklubbar. Vi är långt ifrån ensamma om att ha problem. Det som framkom vid det möte som Jens deltog i är att det bästa sättet att skapa ökad trygghet är en hög grad av närvaro i hamnen följt av åtgärder som kameraövervakning, belysning och grindar. Det sistnämnda är något som Helsingborgs kommun ställt sig helt avvisande till. Styrelsen kommer att återkomma med ett förslag till åtgärder vid årsmötet.

Valberedningen redogjorde för status i processen att ta fram förslag till nya styrelseledamöter. Vikten av ett bredare engagemang diskuterades, vi behöver bli fler aktiva i föreningen. Det är ingen ny fråga och även om de på mötet närvarande var eniga om behovet så finns det olika synpunkter på varför problemet kvarstår och vad som måste göras. Är vi fler som delar på uppgifterna så kan mycket mer bli gjort. Nu går det mesta av fokus åt till rena hamnfrågor men det finns så mycket mer som kan göras för att skapa engagemang och delaktighet. Motorkursen som hölls i höstas är ett sådant exempel och det finns helt klart tankar runt andra aktiviteter, det gäller bara att se till att det händer och då behöver vi bli fler engagerade.

Bra engagemang från närvarande vid fikat och bra diskussioner. Vi hoppas få se fler medlemmar vid kommande fikastunder.

Tack till er alla som kom och var delaktiga,

Styrelsen