NYHETER

Välkomna på HYC’s vårmöte 25/4 kl. 19:00

Plats: HYC’s klubbhus, Norra Hamnen

Dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Upprättande och fastställande av röstlängd

5. Fastställande av dagordning

6. Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera protokollet samt agera rösträknare

7. Hamnförordning

8. Säkerhet i hamnen (kameraövervakning, grindar, rondering)

9. Ekonomirapport Norra Hamnen Marina AB

10. Övriga frågor

11. Mötet avslutas

Handlingar till punkterna 7, 8, 9 kommer att skickas ut innan mötet


Varmt välkomna,

Styrelsen