NYHETER

Årsmöte i HYC 2021

16 november 2021 kl 18.00 i Klubbstugan

KALLELSE till årsmöte i Helsingborg Yacht Club
Tid: 2021-11-16 klockan 18.00
Plats: Klubbhuset HYC
Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokoll, samt
  rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelse för den ekonomiska situationen
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelse
  a. Val av ordförande för ett år
  b. Val av ledamöter och suppleanter för två år
  c. Val av revisorer för ett år
  d. Val av revisorssuppleanter för ett år
  e. Val av tre ledamöter till valberedning
 10. Motion från medlem
  OBS! SKALL VARA KANSLIET TILLHANDA SENAST 2021-10-19
 11. Föredragning av budget samt bestämmande av medlemsavgift
 12. Övriga frågor. (Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den inte finns
  upptagen på dagordning för årsmötet). 13. Mötet avslutas