Årsmöte i HYC 2021

16 november 2021 kl 18.00 i Klubbstugan

KALLELSE till årsmöte i Helsingborg Yacht Club
Tid: 2021-11-16 klockan 18.00
Plats: Klubbhuset HYC
Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokoll, samt
  rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelse för den ekonomiska situationen
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelse
  a. Val av ordförande för ett år
  b. Val av ledamöter och suppleanter för två år
  c. Val av revisorer för ett år
  d. Val av revisorssuppleanter för ett år
  e. Val av tre ledamöter till valberedning
 10. Motion från medlem
  OBS! SKALL VARA KANSLIET TILLHANDA SENAST 2021-10-19
 11. Föredragning av budget samt bestämmande av medlemsavgift
 12. Övriga frågor. (Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den inte finns
  upptagen på dagordning för årsmötet). 13. Mötet avslutas

Livliga diskussioner på fikat med styrelsen

Ett trettiotal medlemmar kom till fikamöte med styrelsen den 24/9 för att lyssna och diskutera viktiga frågor runt HYC och dess verksamhet. Från styrelsen deltog Jens Rönnow och Lennart Holm som tillsammans redogjorde för det nya arrendeavtalet med Helsingborgs stad och hamn, tillsammans med vår hamnkapten Mikael informerade om verksamheten

Välkomna på Höstfest 14:e oktober

Alla HYC’s medlemmar är varmt välkomna till årets höstfest som avhålls i klubbhuset den 14:e oktober med start kl. 19:00. Anmälan till Randi via mail (randi57@me.com) eller sms (073-655 2034). Välkomna, Randi

HYC ÅRSMÖTE 21 NOVEMBER

Årsmötet kommer att hållas den 21/11 kl. 19:00 i klubbhuset, Norra Hamnen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 22/10 på info@hyc.se. Dagordning och handlingar kommer att skickas ut senast 2 veckor innan mötet. Vi hoppas att få se många av er på plats. Väl mött! Styrelsen HYC

Dag för torrsättning fastställd till den 21/10

Dags att börja planera för årets torrsättning. Styrelsen har nu fastställt att torrsättning blir lördag den 21 oktober med 28 oktober som reservdag om vädret ställer till det. Ansvarig för planering och genomförande är Jens Rönnow. Information och regler samt teckningslista finns uppsatta på anslagstavlan i klubbhuset så se till

HYC After Work fredag 22/9 kl. 16:00

Välkomna på After Work i klubbhuset fredag den 22 september kl. 16:00. Om ni vill ha mat i form av bakad potatis med Skagenröra så anmäl detta till Randi (randi57@me.com) senast den 20/9. Kostnad max 50 :-. Egen dryck medtages. Välkomna, Randi