NYHETER

Vårmöte i Helsingborg Yacht Club 9 April kl. 15.00

Plats: Klubbhuset HYC

Dagordning:

§1 Mötets öppnas

§2 Fråga om mötets behöriga utlysande

§3 Fastställande av dagordning

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§5 Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokoll samt fungera som rösträknare

§6 Val av ledamöter/funktionärer för vilka vakans uppkommit

§7 Ekonomisk rapport

§8 Information om program för verksamheten

§9 Övriga frågor

 

Välkomna / styrelsen