Vårmöte HYC

Den 9 april hölls HYC’s vårmöte med ett 25-tal deltagare. Till mötesordförande valdes HYC tillförordnade ordförande Lennart Holm, till mötessekreterare Kristina Gelin och till justeringsmän Filip Schiött och Peter Hartwig. 

På agendan stod inval i styrelsen av ersättare till på årsmötet vald ordförande Richard Fredlund samt vice ordförande Britt Larsson som av privata skäl valt att avgå under mandatperioden. Valberedningen, som haft mycket kort tid på sig, presenterade sitt förslag till inval av ersättare. Mötet beslutade att på årsmötet invalda suppleanter Louise Lundquist och Clas Bursell Valberedning ska kliva in i styrelsen som ersättare till de två ledamöter som avgått och till ny suppleant utsågs Pierre Werner. Ny ordinarie ordförande kan enligt föreningens stadgar endast väljas på årsmötet (höstmötet) varför styrelsen i sig kommer att utse en tillförordnad ordförande och vice ordförande fram till årsmötet.

På sedvanligt vis föredrog föreningens ekonomi av Kristina Gelin som konstaterade att ekonomin är stabil och i balans. Kassabehållningen per den 31 mars var cirka 592.000 kronor.

Därefter presenterade Lennart Holm den ”nygamla” styrelsens prioriterade aktiviteter fram till höstmötet. Han konstaterade att styrelsen inte fungerat så väl sedan höstmötet men att den ”nygamla” styrelsen nu lagt en plan för prioriterade aktiviteter fram till höstmötet 2022. Det finns för närvarande ingen övergripande plan för föreningen varför en sådan måste utarbetas för att kunna presenteras och beslutas på höstmötet. Basen för detta är en medlemsundersökning som planeras ske under före sommaren. Prioriterade frågor som styrelsen har att hantera i närtid är förbättrad kommunikation, tydligare verksamhetsstyrning, genomgång av organisation med roller och ansvarsbeskrivningar, upprättande av en underhålls- och investeringsplan samt utarbetande av en ekonomisk femårs plan. Då det föreligger ett större investeringsbehov så är en nyckelfaktor ett utvecklat och förbättrat samarbete med Helsingborgs kommun och Helsingborgs Hamn som äger hamnen och arrenderar ut den till HYC.

Under punkten övriga frågor så beslutades att hemsidan skall användas i större utsträckning för information från styrelse och klubbens administration.

Därefter avslutades mötet.

JULBORD den 26 december

Alla medlemmar är välkomna till klubbens traditionella julbord i klubbhuset MÅNDAG 26 DECEMBER KL. 15.00 Pris: 280 kr/pp OSA senast 19 december Anmälan på lista på anslagstavlan utanför kansliet eller till randi57@me.com Anmälan är bindande VÄLKOMNA / RANDI

JULGLÖGG 10 december

Luciaglögg i klubbhuset den 10 december från kl. 16.00 – ca. 20.00 – Alla medlemmar är välkomna, ingen anmälan / Randi

Kallelse och agenda – HYC årsmöte 17 november

Tid: torsdag 17 november kl. 18.30 Plats: Good Morning Hotel, Gustav Adolfs gata 47, Helsingborg Handlingar har distribuerats till medlemmarna via e-post AGENDA 1. Mötet öppnas 2. Fråga om mötets behöriga utlysande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av 2 st justeringsmän

Fjärrvärmen avstängd i klubbhuset 24-27 oktober

Med början måndagen den 24 oktober så kommer fjärrvärmen att stängas av i klubbhuset då vi byter värmeväxlare. Den återkopplas igen på torsdagen den 27 oktober om allt går som planerat för hantverkarna. Varmvattnet ryker det med men kallvattnet fungerar. Dock kommer även kallvattnet att kopplas bort för kortare stunder

Torrsättning 2022 avklarad!

Lördag den 15 oktober så genomfördes planenligt torrsättning i Norra Hamnen. Vädret var nära nog perfekt, ingen vind och inget regn. Samtidigt togs presenningen över grillplatsen bort för vintern. Tack till alla som var med och organiserade samt hjälpte till. Efter arbetet så serverades ärtsoppa och pannkakor av Randi i