NYHETER

Motioner till årsmötet

Nu är det dags att lämna in eventuella motioner till årsmötet. Årsmötet 2022 kommer att hållas  den 17 november kl. 18.00. Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet, dvs. senast den 20 oktober.

Motionerna ska lämnas in skriftligen, vara undertecknande inklusive ett namnförtydligande. De kan lämnas in digitalt via e-post till info@hyc.se alternativt kan de lämnas in fysiskt på kansliet.

Styrelsen