Fortsatt dispens för båttvätt

Miljönämnden beslutar att Helsingborgs Yacht Club (843002-6586), får fortsätta tvätta fritidsbåtar på anmäld parkeringsyta på Parapeten 6, fastigheten Gamla staden 1:8 fram till den 31 december 2025.

Miljönämnden förelägger Helsingborgs Yacht Club, 843002-6586, att vidta följande försiktighetsmått i samband med tvätt av båtar på parkeringsyta på Parapeten 6:

  1. Tvätt av båtar ska ske i enlighet med punkt 1 och 2 i miljönämndens beslut med diarienummer 2019-1981, daterat den 26 september 2019.
  2. Ni ska aktivt arbeta för att hitta en långsiktig lösning för att antingen tvätta båtar på annan plats eller investera i en permanent anläggning för båttvätt, som säkerställer att avskrapat material samlas upp och att tvättvatten renas till nivåer under Havs- och vattenmyndighetens riktvärden.
  3. Utsläpp av spillvatten från tvätt av fritidsbåtar ska klara värdena enligt havs- och vattenmyndighetens riktvärden
  4. För att visa att halterna ovan inte överskrids ska spillvatten från tvätt av båtarna provtas och analyseras för de ovan angivna ämnena samt för ämnet diuron en gång per år. Utformning av provtagningen ska ske enligt de anvisningar som skriftligen anvisats av miljönämnden tillsammans med detta beslut.

Motivering till beslutet

Miljönämnden beviljar förlängning av tvätt av båtar på parkeringsyta, dels med anledning av er tidigare investering i er reningsanläggning och den nya kompletteringen med jonbytarmassa, och dels med anledning av att provsvaren från analys av spillvatten från höstens tvättning (2022) av fritidsbåtar låg under riktvärdet från HaV för analyserade ämnen. 

Miljönämnden accepterar förlängd tid för tvätt av fritidsbåtar, under förutsättning att ni aktivt varje år jobbar på att hitta en långsiktig lösning, för tvätt av fritidsbåtar. 

Miljönämnden inser att det kan ta tid för hela verksamheten att planera inför en långsiktig lösning och godtar därför fortsatt tvätt av båtar på den aktuella parkeringsytan under ytterligare tre år, fram till den 31 december 2025, under förutsättning att ovanstående försiktighetsmått följs. Därefter bör ni ha hittat en permanent lösning och miljönämnden ser små möjligheter att bevilja ytterligare förlängning

Livliga diskussioner på fikat med styrelsen

Ett trettiotal medlemmar kom till fikamöte med styrelsen den 24/9 för att lyssna och diskutera viktiga frågor runt HYC och dess verksamhet. Från styrelsen deltog Jens Rönnow och Lennart Holm som tillsammans redogjorde för det nya arrendeavtalet med Helsingborgs stad och hamn, tillsammans med vår hamnkapten Mikael informerade om verksamheten

Välkomna på Höstfest 14:e oktober

Alla HYC’s medlemmar är varmt välkomna till årets höstfest som avhålls i klubbhuset den 14:e oktober med start kl. 19:00. Anmälan till Randi via mail (randi57@me.com) eller sms (073-655 2034). Välkomna, Randi

HYC ÅRSMÖTE 21 NOVEMBER

Årsmötet kommer att hållas den 21/11 kl. 19:00 i klubbhuset, Norra Hamnen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 22/10 på info@hyc.se. Dagordning och handlingar kommer att skickas ut senast 2 veckor innan mötet. Vi hoppas att få se många av er på plats. Väl mött! Styrelsen HYC

Dag för torrsättning fastställd till den 21/10

Dags att börja planera för årets torrsättning. Styrelsen har nu fastställt att torrsättning blir lördag den 21 oktober med 28 oktober som reservdag om vädret ställer till det. Ansvarig för planering och genomförande är Jens Rönnow. Information och regler samt teckningslista finns uppsatta på anslagstavlan i klubbhuset så se till

HYC After Work fredag 22/9 kl. 16:00

Välkomna på After Work i klubbhuset fredag den 22 september kl. 16:00. Om ni vill ha mat i form av bakad potatis med Skagenröra så anmäl detta till Randi (randi57@me.com) senast den 20/9. Kostnad max 50 :-. Egen dryck medtages. Välkomna, Randi